طراحی قاب جدید جهت تعیین مشخصات مغناطیسی ورق آهن VM 97-30  

1محمد انصاری، 2 کورش انصاری

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بجنورد، گروه برق، بجنورد، ایران، دانشجوی کارشناسی ارشد، M.Ansari@Bojnouardiau.ac.ir  

2 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بجنورد، گروه برق، بجنورد، ایران، استادیار گروه مهندسی برق قدرت،   Ansari@Um.ac.ir 

چکیده

قاب اپستین وسیله ای برای تعیین مشخصات مغناطیسی آهن می‌باشد. در طراحی ماشین‌های الکتریکی وجود اطلاعات دقیق مشخصه های مغناطیسی آهن مورد نیاز است و محاسبات بهینه سازی در صورت نبود این اطلاعات غیر ممکن می‌باشد. در خصوص ساخت دستگاه اندازه گیری مشخصه های مواد مغناطیسی فعالیت‌های بسیاری صورت گرفته و نتیجه‌ی این تحقیقات در مقالات متعددی منعکس شده است. در این مقاله دستگاه اندازه گیری مشخصات مغناطیسی آهن نورد شده‌ی جدیدی که در طراحی ترانسفورماتورها کاربرد دارد مطرح شده و نتایج آزمایشات عملی صورت گرفته در مقایسه با نتایج قاب اپستین استاندارد صنعتی
352-دوری با آهن VM 97-30 حکایت از آن دارد که این طرح می‌تواند جایگزین مناسبی برای قاب‌های اپستین مرسوم باشد.

واژه های کلیدی: قاب اپستین، مشخصه مغناطیسی آهن، تلفات آهنی، طراحی هسته ترانسفورماتور، حلقه هیسترزیس.


برچسب‌ها: قاب اپستین, مشخصه مغناطیسی آهن, تلفات آهنی, طراحی هسته ترانسفورماتور, حلقه هیسترزیس
نوشته شده توسط محمد انصاری  | لینک ثابت |